0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Конспект 2014 г.

    • Сътворение и Патриарси. Плен и Изход. Завладяване на Обещаната земя и Епоха на съдиите. Царството Израил.

      1. Библейските персонажи и истории от Грехопадението до преселването на семейството на Яков в Египет

        • Едем и историята за Грехопадението.
        • Хората преди Потопа. Всемирният Потоп. Разделянето на народите.
        • Авраам и неговият дом. Родители, съпруга, деца, слуги. Пътуванията на Авраам.
        • Яков и Исав. Детство, съперничество, раздяла и помирение.
        • Потомството на Яков. Персонажи, взаимоотношения и събития. Йосиф в Египет. Заселване на Якововия дом в Египет.
      2. Превземането на Обещаната земя.

        • Исус Навиев – лидерът след Мойсей.
        • Божиите чудеса при завладяването на Обещаната земя.
        • Битки, стратегии, победи и провали.
        • Народите на Обещаната земя и тяхната съдба.
        • Разделянето на Обещаната земя. Подновяване и потвърждаване на Завета.
      3. Епохата на съдиите

        • Провали и възстановявания на Израил. Народите, които утесняват Израил.
        • Израилевите съдии – герои, пророци и грешници. Битки, събития, вътрешни конфликти.
        • Историята на Ноемин и Рут.
        • Пророк Самуил – семейство, детство, служение.
        • Земята по времето на съдиите – градове, свети места, идолски капища.
      4. Установяване на монархията.

        • Пророк Самуил и народът на Израил по въпроса за монархията.
        • Посочването на първия цар. Помазването на Саул за цар. Укрепването на Сауловия престол.
        • Провалът на Саул. Помазването на Давид за цар.
        • Давид в Сауловия двор. Давид и децата на Саул – Йонатан, Михала.
        • Конфликтът между Саул и Давид. Скитанията на Давид. Смъртта на цар Саул.
      5. Величие на Израил. Заветът на Бога с Давидовия дом.

        • Давид в Хеврон. Войната със Сауловия дом. Възцаряване на Давид над целия Израил.
        • Управление на цар Давид. Военни походи и победи. Давидовата войска.
        • Греховете на цар Давид. Трагедии, омраза и конфликти в Давидовия дом.
        • Човек по Божието сърце. Обещанията на Бога за Давидовия дом. Плановете на Давид за Божия дом.
        • Възцаряването на Соломон. Божият дом. Богатство и могъщество на Израил.
    • Разделяне на Израил. Завладяване и плен. Епоха след Плена

      1. Разделянето на Израил.

        • Обстановката в Израил и непосредствени събития. Историята на Еровоам. Конфликтът между Ровоам и Еровоам.
        • Еровоамовият дом. Религиозни практики и свещенство. Военни конфликти, успехи и неудачи. Край на Еровоамовата династия.
        • Юда при управлението на царете Ровоам, Авия, Аса, Йосафат.
        • Израил при служението на пророците Илия и Елисей. Израилеви царе и техните врагове, личности и събития.
        • Юда при царете Охозия, Йоас, Амасия, Азария(Озия), Йотам и Ахаз.
      2. Последните събития в Юдовото и Северното царства. Величие и плен.

        • Краят на Северното царство.
        • Избавление и величие на Юда при цар Езекия.
        • Юда по пътя на погибелта. Управлението на цар Манасия.
        • Последният праведен цар – Йоас. Вярност и трагизъм. Битката при Магедо.
        • Завладяване на Юда и падането на Ерусалим.
      3. Народът на Израил в плен.

        • Оплакването на Ерусалим в книгата Плачът на Еремия. Образи и теми.
        • Пленът. Данаил, Анания, Мисаил и Азария и техните дела в двора на цар Навуходоносор.
        • Историята на цар Навуходоносор след пленяването на Юда.
        • Служението на Данаил при цар Валтсар. Пророчеството на Данаил в първата година на цар Валтасар.
        • Служението на Данаил при цар Дарий. Пророческото молитвено служение на Данаил в първата година на цар Дарий.
      4. Завръщането в Обещаната земя. Възстановяването на Ерусалим и на Храма.

        • Първите завърнали се юдеи в Земята. Начало на градежа на Храма.
        • Опозицията на езическите народи. Решенията на персийските царе.
        • Лидерите на юдеите в Ерусалим. Ездра, Зоровавел, Захария.
        • Неемия. Призоваване и служение.
        • Съпротива и подкрепа. Успешно изпълнена мисия.
      5. Книгата на пророк Исая

        • Откровение за Бога.
        • Пророчества за исторически събития, свързани с Израил в Стария Завет
        • Пророчества за съдбата на езически народи.
        • Пророчества за Месия.
        • Пророчества за Царството на Месия.
    • Животът на Исус Христос. Въплъщение и ранни години. Начало на служението. Активни години. Популярност и отхвърляне. Последната седмица.

      1. Въплъщение.

        • Историята за раждането на Исус в Евангелието според Матей. Хронология, събития, персонажи.
        • Историята за раждането на Исус в Евангелието според Лука. Хронология, събития, персонажи.
        • Представяне на въплъщението в Евангелието според Йоан.
        • Пророчески текстове, свързани с Въплъщението, които се цитират в евангелията.
        • Детството на Исус в евангелията. Родители, семейство.
      2. Начало на служението на Исус.

        • Кръщението на Исус и изпитанието в пустинята.
        • Събиране на учениците. Събития и персонажи.
        • Първи знамения.
        • Първи поучения. Проповедта на планината.
        • Йоан Кръстител. Личност, живот, взаимоотношения с Исус.
      3. Поучения, знамения и пророчества.

        • Притчите на Исус.
        • Моралният стандарт в заповедите и поведението на Исус.
        • Чудесата на Исус.
        • Пророчествата на Исус.
        • Изпълнените старозаветни пророчества в живота на Исус.
      4. Отхвърлянето на Исус.

        • Опозицията срещу Исус. Свещеници, фарисеи, садукеи, властници. Причини за неприемането на Исус.
        • Отхвърляне на Исус от други групи хора. Примери. Причини.
        • Неразбиране на Исус и Неговото дело от учениците му. Примери. Причини.
        • Предаването на Исус. Личността на предателя и неговата трагедия.
        • Реакциите на Исус при отхвърлянето му.
      5. Страданието, смъртта и възкресението на Исус.

        • Последната седмица на Исус. Места, събития, персонажи.
        • Последната вечеря и събитията в Гетсиманската градина.
        • Процесите срещу Исус. Синедрионът, Ирод, Преторията. Персонажи и събития.
        • Разпятие, смърт и погребение.
        • Възкресение, явявания, възнесение.
  • Християнската църква. Ранните християни в Ерусалим и Юдея. Мисия сред езичниците. Послания до коринтяните. Послания до солунците. Пастирски послания.

    1. Църква на повярвалите евреи в Деяния на апостолите.

      • Учениците между Възнесението на Исус и Петдесятница.
      • Петдесятница. Свръхестественото изливане на Духа и Неговото проявление – езици, проповед, покаяние и кръщение.
      • Животът на ранната Ерусалимска църква. Знамения, служения и проблеми.
      • Гонение срещу повярвалите в Ерусалим. Мъченичеството на дякон Стефан.
      • Благовестието из други селища на територията на Обещаната земя.
    2. Благовестието сред езичниците.

      • Случката в дома на Корнилий.
      • Обръщението на Савел.
      • Църквата в Антохия. Изпращането на Павел и Варнава.
      • Пътуванията на апостол Павел. Маршрути, събития, знамения, сподвижници.
      • Оковите на апостол Павел. Пътуване към Ерусалим. Залавяне и процеси. Пътуване към Рим.
    3. Посланията на апостол Павел до коринтяните.

      • Контекст на посланията, който се разкрива от самите текстове.
      • Позовавания на Стария Завет. Цитати и метафори.
      • Темите на апостол Павел в посланията до коринтяните.
      • Образи, използвани от апостол Павел.
      • Персонажи, споменати в посланията до коринтяните.
    4. Посланията на апостол Павел до солунците.

      • Контекст на посланията, който се разкрива от самите текстове.
      • Практични нравствени поучения в посланията до солунците.
      • Поучения на апостол Павел за бъдещи събития.
      • Взаимоотношения на апостол Павел със солунците.
      • Молитвите на апостол Павел в посланията до солунците.
    5. Молитвите на апостол Павел в посланията до солунците.

      • Контекст на посланията, който се разкрива от самите текстове.
      • Персонажи, споменати в пастирските послания.
      • Темата за лидерството.
      • Практични етични поучения в пастирските послания.
      • Цитати, използвани от апостол Павел в пастирските послания.