0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Конспект 2014 г.

  • Сътворение и Патриарси. Плен и Изход. Завладяване на Обещаната земя и Епоха на съдиите. Царството Израил.

   1. Библейските персонажи и истории от Грехопадението до преселването на семейството на Яков в Египет

    • Едем и историята за Грехопадението.
    • Хората преди Потопа. Всемирният Потоп. Разделянето на народите.
    • Авраам и неговият дом. Родители, съпруга, деца, слуги. Пътуванията на Авраам.
    • Яков и Исав. Детство, съперничество, раздяла и помирение.
    • Потомството на Яков. Персонажи, взаимоотношения и събития. Йосиф в Египет. Заселване на Якововия дом в Египет.
   2. Превземането на Обещаната земя.

    • Исус Навиев – лидерът след Мойсей.
    • Божиите чудеса при завладяването на Обещаната земя.
    • Битки, стратегии, победи и провали.
    • Народите на Обещаната земя и тяхната съдба.
    • Разделянето на Обещаната земя. Подновяване и потвърждаване на Завета.
   3. Епохата на съдиите

    • Провали и възстановявания на Израил. Народите, които утесняват Израил.
    • Израилевите съдии – герои, пророци и грешници. Битки, събития, вътрешни конфликти.
    • Историята на Ноемин и Рут.
    • Пророк Самуил – семейство, детство, служение.
    • Земята по времето на съдиите – градове, свети места, идолски капища.
   4. Установяване на монархията.

    • Пророк Самуил и народът на Израил по въпроса за монархията.
    • Посочването на първия цар. Помазването на Саул за цар. Укрепването на Сауловия престол.
    • Провалът на Саул. Помазването на Давид за цар.
    • Давид в Сауловия двор. Давид и децата на Саул – Йонатан, Михала.
    • Конфликтът между Саул и Давид. Скитанията на Давид. Смъртта на цар Саул.
   5. Величие на Израил. Заветът на Бога с Давидовия дом.

    • Давид в Хеврон. Войната със Сауловия дом. Възцаряване на Давид над целия Израил.
    • Управление на цар Давид. Военни походи и победи. Давидовата войска.
    • Греховете на цар Давид. Трагедии, омраза и конфликти в Давидовия дом.
    • Човек по Божието сърце. Обещанията на Бога за Давидовия дом. Плановете на Давид за Божия дом.
    • Възцаряването на Соломон. Божият дом. Богатство и могъщество на Израил.
  • Разделяне на Израил. Завладяване и плен. Епоха след Плена

   1. Разделянето на Израил.

    • Обстановката в Израил и непосредствени събития. Историята на Еровоам. Конфликтът между Ровоам и Еровоам.
    • Еровоамовият дом. Религиозни практики и свещенство. Военни конфликти, успехи и неудачи. Край на Еровоамовата династия.
    • Юда при управлението на царете Ровоам, Авия, Аса, Йосафат.
    • Израил при служението на пророците Илия и Елисей. Израилеви царе и техните врагове, личности и събития.
    • Юда при царете Охозия, Йоас, Амасия, Азария(Озия), Йотам и Ахаз.
   2. Последните събития в Юдовото и Северното царства. Величие и плен.

    • Краят на Северното царство.
    • Избавление и величие на Юда при цар Езекия.
    • Юда по пътя на погибелта. Управлението на цар Манасия.
    • Последният праведен цар – Йоас. Вярност и трагизъм. Битката при Магедо.
    • Завладяване на Юда и падането на Ерусалим.
   3. Народът на Израил в плен.

    • Оплакването на Ерусалим в книгата Плачът на Еремия. Образи и теми.
    • Пленът. Данаил, Анания, Мисаил и Азария и техните дела в двора на цар Навуходоносор.
    • Историята на цар Навуходоносор след пленяването на Юда.
    • Служението на Данаил при цар Валтсар. Пророчеството на Данаил в първата година на цар Валтасар.
    • Служението на Данаил при цар Дарий. Пророческото молитвено служение на Данаил в първата година на цар Дарий.
   4. Завръщането в Обещаната земя. Възстановяването на Ерусалим и на Храма.

    • Първите завърнали се юдеи в Земята. Начало на градежа на Храма.
    • Опозицията на езическите народи. Решенията на персийските царе.
    • Лидерите на юдеите в Ерусалим. Ездра, Зоровавел, Захария.
    • Неемия. Призоваване и служение.
    • Съпротива и подкрепа. Успешно изпълнена мисия.
   5. Книгата на пророк Исая

    • Откровение за Бога.
    • Пророчества за исторически събития, свързани с Израил в Стария Завет
    • Пророчества за съдбата на езически народи.
    • Пророчества за Месия.
    • Пророчества за Царството на Месия.
  • Животът на Исус Христос. Въплъщение и ранни години. Начало на служението. Активни години. Популярност и отхвърляне. Последната седмица.

   1. Въплъщение.

    • Историята за раждането на Исус в Евангелието според Матей. Хронология, събития, персонажи.
    • Историята за раждането на Исус в Евангелието според Лука. Хронология, събития, персонажи.
    • Представяне на въплъщението в Евангелието според Йоан.
    • Пророчески текстове, свързани с Въплъщението, които се цитират в евангелията.
    • Детството на Исус в евангелията. Родители, семейство.
   2. Начало на служението на Исус.

    • Кръщението на Исус и изпитанието в пустинята.
    • Събиране на учениците. Събития и персонажи.
    • Първи знамения.
    • Първи поучения. Проповедта на планината.
    • Йоан Кръстител. Личност, живот, взаимоотношения с Исус.
   3. Поучения, знамения и пророчества.

    • Притчите на Исус.
    • Моралният стандарт в заповедите и поведението на Исус.
    • Чудесата на Исус.
    • Пророчествата на Исус.
    • Изпълнените старозаветни пророчества в живота на Исус.
   4. Отхвърлянето на Исус.

    • Опозицията срещу Исус. Свещеници, фарисеи, садукеи, властници. Причини за неприемането на Исус.
    • Отхвърляне на Исус от други групи хора. Примери. Причини.
    • Неразбиране на Исус и Неговото дело от учениците му. Примери. Причини.
    • Предаването на Исус. Личността на предателя и неговата трагедия.
    • Реакциите на Исус при отхвърлянето му.
   5. Страданието, смъртта и възкресението на Исус.

    • Последната седмица на Исус. Места, събития, персонажи.
    • Последната вечеря и събитията в Гетсиманската градина.
    • Процесите срещу Исус. Синедрионът, Ирод, Преторията. Персонажи и събития.
    • Разпятие, смърт и погребение.
    • Възкресение, явявания, възнесение.
 • Християнската църква. Ранните християни в Ерусалим и Юдея. Мисия сред езичниците. Послания до коринтяните. Послания до солунците. Пастирски послания.

  1. Църква на повярвалите евреи в Деяния на апостолите.

   • Учениците между Възнесението на Исус и Петдесятница.
   • Петдесятница. Свръхестественото изливане на Духа и Неговото проявление – езици, проповед, покаяние и кръщение.
   • Животът на ранната Ерусалимска църква. Знамения, служения и проблеми.
   • Гонение срещу повярвалите в Ерусалим. Мъченичеството на дякон Стефан.
   • Благовестието из други селища на територията на Обещаната земя.
  2. Благовестието сред езичниците.

   • Случката в дома на Корнилий.
   • Обръщението на Савел.
   • Църквата в Антохия. Изпращането на Павел и Варнава.
   • Пътуванията на апостол Павел. Маршрути, събития, знамения, сподвижници.
   • Оковите на апостол Павел. Пътуване към Ерусалим. Залавяне и процеси. Пътуване към Рим.
  3. Посланията на апостол Павел до коринтяните.

   • Контекст на посланията, който се разкрива от самите текстове.
   • Позовавания на Стария Завет. Цитати и метафори.
   • Темите на апостол Павел в посланията до коринтяните.
   • Образи, използвани от апостол Павел.
   • Персонажи, споменати в посланията до коринтяните.
  4. Посланията на апостол Павел до солунците.

   • Контекст на посланията, който се разкрива от самите текстове.
   • Практични нравствени поучения в посланията до солунците.
   • Поучения на апостол Павел за бъдещи събития.
   • Взаимоотношения на апостол Павел със солунците.
   • Молитвите на апостол Павел в посланията до солунците.
  5. Молитвите на апостол Павел в посланията до солунците.

   • Контекст на посланията, който се разкрива от самите текстове.
   • Персонажи, споменати в пастирските послания.
   • Темата за лидерството.
   • Практични етични поучения в пастирските послания.
   • Цитати, използвани от апостол Павел в пастирските послания.