0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Конспект 2013 г.

  • Петокнижие

   1. Основни събития и тяхната хронология
    А. Положението на израелския народ в Египет
    Б. Съдбата на Мойсей – детство, юношество, бягство от Египет
    В. Призоваването на Мойсей
    Г. Язвите, поразили Египетската земя
    Д. Изход и прекосяването на морето
    Е. Израел в пустинята- чудеса, бунтове, битки
    Ж. Организация на израелското общество в пустинята- старейшини, отговорници, бойци.

   2. Мойсеевият закон – раздели и поуки
    А. Десетте Божии заповеди и моралният закон
    Б. Граждански закон и Казусни закони
    – Престъпления и санкции
    – Дълг и робство
    – Брак и родителство
    – Евреи и чужденци
    – Отношение към по-слабите- вдовици, сираци, хора с увреждания, чужденци
    – Закони за войната
    В. Ритуален закон – концепцията на посвещение и святост
    – Посветеното време: религиозни празници, новолуние и събота
    – Посветените хора: левити и свещеници – длъжности, облекло, изисквания
    – Посветените вещи: скиния и съдове
    – Посветените действия: кръвни и безкръвни жертви
    – Чисто и нечисто. Човешкото естество, болести и хранене.

  • Израел в Обещаната земя – периоди на завоюване, монархия/и и попадане в плен

   1. Превземане на Обещаната Земя
    А. Исус Навин – личност и роля
    Б. Знамения и битки
    В. Разделяне на Ханаан.

   2. Израел в монархическия период
    А. Избирането и утвърждаването на първия цар
    Б. Управлението на Саул и смяна на династиите (причини)
    В. Установяването на Давидовата династия. Съдбата на Давид- детство, в двора на Саул, изгнание, управление в Хеврон, възцаряване над Израил. Давидовият град. Характерът на Давид. Греховете на Давид, последици. Принципи на унаследяване на престола (Божия и човешка страна)
    Г. Управление на цар Соломон: прослава и грехове. Греховете на Ровоам. Бунтът на Еровоам. Разделянето на Израел на Юда (Южно) и Северно Царство (Израил)
    Д. Северното царство. Управляващи династии и преврати. Греховете на Израил. Прогласяването на Божия глас чрез пророците – пророк Илия, пророк Елисей, пророк Йона, пророк Амос. Взаимоотношения с Юда- сътрудничество и конфликти. Отношения с езическите народи. Падане на Северното царство в плен – завоеватели и година
    Е. Юда. Праведни и неправедни царе. Военни конфликти- победи и поражения. Завземане на Юда и отвеждане в плен – завоеватели и година. Служението на пророк Еремия и историческите събития, на които Еремия е свидетел и в които участва.

   3. Израил във времето на плена – място на плена и социален статус на евреите
    А. Служението на пророк Езекиил. Начало на пророческото служение, както и събитията, свързани със съдбата на Юда по времето на служението на пророк Езекиил. Основни теми (насоченост) на пророчествата на Езекиил
    Б. Служението на пророк Данаил. Исторически събития, на които Данаил е съвременник
    В. Историята на царица Естир. Събитията свързани с установяване на празника Пурим.

   4. Израил след плена – събития, водачи и пророци (това включва предимно Юда, защото част от десетте племена се претопяват всред съседните народи)
    А. Служението на пророк Захария. Исторически събития и лица, на които Захария е съвременник
    Б. Служението на пророк Малахия. Теми, върху които Малахия пророкува.

  • Евангелия

   1. Матей, Марк, Лука, Йоан
    А. Личността на Исус Христос – Човешки Син и Божий Син – в кои Евангелия, чий потомък е като Човешки Син Исус, значение на имената на Исус Христос и метафори от евангелие по Йоан (лозата и пр.)
    Б. Време и място на раждане на Исус Христос и местата, където е живял
    В. Светът по време на Исус Христос – коя е политическата система – империя и провинция/и, където Исус е пребивавал
    Г. Притчи и проповеди на Исус Христос – обещанията, които се съдържат в тях
    Д. Частните разговори на Исус Христос – Никодим, Самарянката, Сирофиникиянката – предмет на разговора
    Е. Страданието и смъртта на Исус Христос – защо и как.

 • Християнската Църква

  1. Деяния на апостолите
   А. Разглеждане на живота и проповядването на ап. Петър, на Филип, на дякон Стефан
   Б. Личност и призоваване на ап. Павел – родно място и образование
   В. Личността на Варнава и Йоан Марк – произход и служение
   Г. Основни църкви от мисионерските пътувания на ап. Павел, които са свързани с Новият Завет послания – съберете факти за градовете и църквите
   Д. Чудеса в живота на ап. Павел в книгата Деяния
   Е. Организация и служения на първата (ранноапостолската) църква.

  2. Посланията на ап. Йоан
   А. Темата за Божията любов
   Б. Темата за антихристите
   В. Темата за Святия Дух и Христос
   Г. Темата за споровете.

  3. Посланието на Юда – основни теми.

  4. Посланията на ап. Петър
   А. Темата за страданията и резултата от тях
   Б. Темата за Христос – метафори за Христос в тези послания
   В. Християните и властта.

  5. Послание към римляните
   А. Хората и творението на Бога – глави 1 и 2
   Б. Ролята на Христос и на Адам в творението
   В. Обещанията за християните в 8-ма глава
   Г. Смисъл на Старозаветният закон.

  6. Послание към ефесяните
   А. Молитви на ап. Павел за ефесяните – да се знаят наизуст да се довършат или разпознават
   Б. Служенията, споменати в посланието
   В. Темата за наследството на вярващите в Христос.

  7. Откровението на ап. Йоан
   А. Характеристики на църквите в първите три глави
   Б. Връзка между характеристиките на тези църкви (като църкви в определени градове) и същите от Деяния на апостолите – прилики и разлики – пример Ефес – характеристики (особености) в Деяния и в Откровение.