0894 480 701 scriptureunion@abv.bg
Част 1
Част 2
Част 3
Част 4
Част 5
Част 6
Част 7
Част 8
Част 9

 

 

Конспект

 

 • ПЕТОКНИЖИЕ

  1. Сътворението – книгата Битие глави 1 и 2

  2. Грехопадението на човека – Битие глави 3 и 4

  3. Животът на Ной и Потопа. Потомството на Ной – Битие глави 6-10

  4. Библейските патриарси – Авраам, Исаак и Яков – житейски истории и градове, в които са пребивавали и къде се намират на географската карта на Земята – Битие глави 11-37. Историята на Йосиф и братята му – Битие глави 37-50

  5. Робството на Израил в Египет и излизането от Египет и от робството – основни герои в библейските истории – Изход глави1-15

  6. Пътят в пустинята. Храната и облеклото на израилтяните. Военни сблъсъци и бунтове

  7. Празниците на израилтяните, установени в завета им с Бог

  8. Казусните закони в Мойсеевия закон

 • ИЗРАЕЛ В ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ

  1. Наследството на Израил в Ханаан – разпределение на земята, начин на разпределяне на земята, битки при превземане на Ханаан – Числа, Исус Навин

  2. Названия и местоположение на племената врагове на Израил

  3. Местоположението на скинията в Ханаан и на други места на поклонение

  4. Основни образи, закони и обичаи в книгата Рут

  5. Жените пророчици в Стария завет – личности, събития

  6. Военните походи при царете Саул и Давид – 1 и 2 Царе

  7. Царуването на Соломон и построяването на храма – планове, изработка и чуждестранна помощ – 3 Царе глави 5-9 и 1 Летописи глава29 – 2 Летописи глава 7. Предметите, които са били направени за храма и тяхното местоположение, материали и майстор.

  8. Разделяне на Израел на Северно и Южно царство- време, личности, причини, последствия

  9. Пророците на Бога в 3 и 4 книга на Царете – извършени чудеса

  10. Прегрешенията на царете и хората на Юда и на Израил.
   – поклонение на чужди богове (кои богове)
   – обществени и лични грехове ( случки и събития)

  11. Последици от греховете. Природни бедствия, отслабване и плен на Израил и Юда. Имената на царете, при които пада първо Северното царство – Израил и впоследствие Южното цаство – Юда.
   Знания върху личната история на пророк Еремия – книгата на пророк Еремия.

 • ИЗРАЕЛ ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН

  1. Какви небесни същества са описани в книгата на пророк Езекиил

  2. Книгата на пророк Данаил
   -Данаил глава 2 – историята за съня на цар Навуходоносор, основните действащи лица и тълкуването на съня
   -Кой известява на пророк Данаил скритите неща и по какъв начин

  3. Завръщане на юдеите от плена – Книгите Ездра, Неемия
   -Какъв брой хора се върнаха в Юдея – Ездра глава 2
   -Опозицията от хора и народи, които се противопоставяха на възстановяването на храма
   -Разстояния между местата, където бяха заточени юдеите и тяхната земя – Библейски атлас и съвременни атласи
   -Споменати езически царе в тези книги
   -Пророците, които Бог използваше за насърчаване и изобличаване на юдеите по времето на възстановяването на храма
   -Обещанието за бъдещия Месия – къде е записано и какво в книгите на пророк Захария и пророк Малахия

  4. Визуално разпознаване на древните градове Ерусалим и Вавилон, както и познание на столиците на отделните империи в СЗ – Асирийската, Вавилонската, Мидо-Персия, Египет – Библейски атлас

  5. Разпознаване на стихове от псалми: 1, 19, 22,46,91,122

 • Личността и делото на Исус Христос. Евангелията според Матей, Марк, Лука и Йоан.

  1. Семейството на Исус – родители, раждане, детство.

  2. Служението на Исус – кръщение, ученици, чудеса.

  3. Поученията на Исус – проповеди, притчи, пророчества и обещания.

  4. Смъртта на Исус – залавяне, процес, страдания и разпятие.

  5. Славата на Исус – възкресение, свидетелство и възнесение.

  6. Свидетелството на Писанието за Исус – цитирани старозаветни пророчества, свидетелството на авторите на Евангелията.

 • Християнската Църква и нейното свидетелство.

  1. Деяния на апостолите
   -Възнесението на Исус.
   -Петдесятница – изпълнението на Обещанието.
   -Служението на апостолите – проповед, знамения и управление.
   -Животът на ранната църква – общение, святост и милосърдие.
   -Страдания за вярата – гонения, свидетелство и устояване.
   -Обръщането на Савел.
   -Разпространение на благовестието – апостолите в Самария.
   -Призоваването на езичниците. Корнилиевият дом. Църквата в Антиохия.
   -Служението на апостол Павел. Мисионерски пътувания, съработници, ученици.
   -Павел в окови за Христа.

  2. Послание на апостол Яков
   Апостол Яков за:
   – съмненията
   – изкушенията
   – лицеприятието
   – делата и вярата
   – силата на езика
   – мъдростта
   – враждите и страстите
   – богатството
   – молитвата, изповедта и изцелението

  3. I Послание на апостол Павел до Коринтяните
   – разделенията
   – мъдростта на Бога и мъдростта на света
   – силата на Духа
   – апостолското служение
   – апостолският пример
   – отношението към греха
   – християните и светските съдилища
   – брак и безбрачие
   – християните и пожертваното на идолите
   – идолопоклонството
   – християнската свобода
   – жените и мъжете в християнското събрание
   – Господната трапеза
   – даровете на Духа
   – Превъзходният път
   – дарбите и редът в събранието
   – възкресението на Исус и възкресението на мъртвите
   – плановете на апостол Павел- пътувания, подпомагане на нужди

  4. Послание на апостол Павел към Римляните:
   – благовестието
   – греховността на света
   – юдеи и езичници пред Божия съд
   – мястото на Мойсеевия закон
   – оправдание чрез вяра
   – Авраам и Божието обещание
   – мирът с Бога
   – Адам и Христос
   – мъртви за греха, живи за Бога
   – свободата от греха
   – властта на греха
   – новият живот
   – хриситянската надежда
   – Божията любов
   – Божият избор
   – Божият план и Израел
   – дарби и служение
   – християните и властите
   – различие и съблазън

  5. Посланието на апостол Павел към Филимон
   – Филимон
   – Онисим

  6. Откровение на Йоана:19, 20, 21, 22 глава
   Образи, събития, съдба, Новият Еусалим, свидетелството на Исус Христос.