0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

РЕГЛАМЕНТ 

 13-о Национално състезание за познаване и разбиране на Библията

„В ръката Му имаше книга…” – 2024

Отбор: Отборите се състоят задължително от 4 човека на възраст между 12 – 18 години (навършени, до ученици 12 клас включително), като всеки човек от отбора отговаря точно за един раздел от конспекта. Препоръчително е (но не задължително) отборът да има треньор – човек над 18 години, който има дълбоко познание върху Библията и желание да се погрижи за подготовката на своя отбор.

Всеки кръг от състезанието ще започне с 1 или 2 пробни въпроса, които няма да носят точки,  а ще помогнат на техническия екип да провери дали всичко работи правилно и ще запознаят състезателите със софтуера за играта.

Първи кръг

Идивидуална игра. Всеки участник отговаря на 10 въпроса със затворен отговор от своя раздел. 

Първите 5 въпроса от всеки раздел имат 4 възможни отговора, от които точно 1 е верен. Всеки верен отговор носи по 1т., грешен отговор носи 0т. Време за отговор – 15 сек. на въпрос. 

Вторите 5 въпроса от всеки раздел имат 4 възможни отговора, от които точно 2 са верни.  Играчите могат да маркират не повече от 2 отговора. Всеки верен отговор носи по 1 т., грешен отговор носи 0т., максимален брой точки на въпрос – 2т. Време – 20 сек. на въпрос.

 Отговор на компютър. Максимален брой точки от първи кръг – 60т.

Втори кръг

Колективна игра. На екрана се изписва библейски стих или кратък пасаж от книгите, които са включени в конспекта. Във всеки пасаж ще липсва на две отделни места по една дума. Под пасажа ще са изписани 15 думи, две от които са правилните. Отборът трябва да избере правилните думи и да попълни с тях липсващите части. Участниците имат правото да се консултират с Библия, докато тече времето за отговор. Ако отборът успее да открие адреса на стиха в Библията, ще имат възможност да го попълнят (чрез падащо меню) за бонус точка.

Попълват се 10 пасажа. Всяка вярна дума носи по 1т. Намерен адрес на стих носи бонус 1т. Съответно максимален брой точки за пасажа  – 3т.  Време за отговор – 90 сек. Отговор на компютър. Максимален брой точки – 30т.

Трети кръг

Колективна игра. Отборът разполага с 600 сек. (10 мин.) и 30 въпроса с отворен отговор. Отборът сам определя с каква скорост да се движи, като се опитва да отговори на възможно най-много въпроси в рамките на времето. Отборът ще има възможност през цялото време за игра да се придвижва свободно напред-назад по въпросите. 

Всички отбори отговарят на едни и същи въпроси, които се изписват на устройствата на състезателите. Докато тече времето за игра, въпросите ще бъдат показвани на големия екран за публиката. 

Всеки верен отговор носи по 2т. Отговор на компютър в свободен текст. След изтичане на кръга журито валидира отговорите. Максимален брой точки 60.

Класиране на финал

Всички отбори играят до трети кръг включително. Петте отбора с най-висок резултат ще продължат в четвърти кръг. При равенство след трети кръг, всички отбори с равен брой точки, до 5 място включително, продължават в четвърти кръг. 

N.B. За да участва в класирането един отбор трябва да е в пълен състав. Ако част от играчите липсват, отборът не може да продължи в състезанието.

Четвърти кръг

Колективна игра. Всички отбори, класирали се на финала, отговарят на едни и същи въпроси в рамките на 45 секунди, общо 10 на брой. Отборът, стигнал до консенсус, го записва на електронното устройство, след което трябва да натиснат бутон “Enter” на клавиатурата пред тях. След изтичане на времето всички отговори стават видими за публиката на екрана.

Съдийската колегия присъжда верен или грешен отговор. Всеки правилен отговор се оценява с 5 точки. Максимален брой точки 50.

Край на състезанието

След завършване на четвърти кръг при равенство за 1 място победителят се определя с дузпи върху търсене на пасаж. По-бързият отбор печели победата, а другият отбор заема 2 място.

При равенство на 2, 3, 4, 5 място, съответното място се присъжда на отборите с равен брой точки. (Може да има повече от един отбор на 2, 3, 4 или 5 място).

Винаги има точно един отбор на 1 място и този отбор еднолично печели голямата награда (заедно със своя треньор, ако има такъв).